15/3/11

VIVIR ES SOBREVIVIR

El llibre pretén endinsar-se en el viure quotidià d'una societat rural de postguerra, a partir de l'estudi del control polític, econòmic o moral desplegat per la justícia franquista. Atenent tant a l'impacte de la justícia militar com de la civil, el llibre ens introdueix en l'àmbit de les relacions entre el poder i la societat, així mateix contempla diferents aspectes de la violència política franquista, algun d'ells encara poc estudiats. El fenòmen del suicidi, la protecció de la família o la situació de la dona, per exemple, s'investiguen en el context quotidià de misèria i control social que va acompanyar la construcció del nou règim, que va afectar especialment als grups marginals, protagonistes especials d'aquesta història. Es tracta, també, la funció política de l'Església mitjançant les actituds mostrades pels clergues rurals davant les sol·licituds d'informació de les autoritats. I s'analitza el caràcter de la repressió militar en un poble de la Catalunya interior, amb la finalitat de conèixer una mica més la dimensió pública i privada del procés repressiu, ja sigui a partir dels comportaments dels nous poders locals o de les xarxes familiars i veïnals de col·laboració amb els mateixos.